سازمانها و شرکتهایی که از خدمات پروازی هلیکوپترهای شرکت بهره مند می شوند عبارتند از :

شرکت نفت فلات قاره ایران
عملیات اکتشاف - شرکت ملی نفت ایران
شرکت مهندسی و توسعه نفت
شرکت انتقال گاز ایران
شرکت ملی حفاری
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
شرکت خدمات رفاهی نفت