ارکان شرکت عبارتند از مجمع عمومی ، هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرس قانونی و حسابرس

شرکت دارای چهار معاونت شامل: عملیات ، فنی ، بازرگانی و مالی اداری می باشد.

مدیریت های ستادی زیر نظر معاونین ذیربط و روسای ایستگاهها و مدیران قسمتهای ایمنی و کنترل کیفی و حراست زیر نظر مدیرعامل و با هماهنگی معاونین انجام وظیفه می نمایند .

    مجمع عمومی شرکت هلیکوپتری ایران
رئیس هیئت مدیره
عزيز دولت خواه
نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل
خلبان سید محمود آذین
اعضای هیئت مدیره
  محمد مهدي نوري آذري

سید اسماعیل دلاویز

سید مجید نوری فرد

مهران ربیعی

سعيد سرسنگي علي آباد
Iran Helicopter Co.