وظیفه اصلی شرکت ارائه خدمات با هلیکوپتر به مشتریان می باشد . در حال حاضر شرکت دارای 25 فروند هلیکوپتر می باشد.

ALOUETTE III - (SA 316B)
LAMA - (SA 315B)
ECUREUIL B2 - (AS 350 B2)
ECUREUIL B3 - (AS 350 B3)
BELL 205
BELL 212
BELL 412
Robinson 44
Iran Helicopter Co.