دفاتر و ايستگاههاي شرکت
دفاتر و ايستگاههاي متعددي با توجه به نياز شزکت و مشتري به شرح زير بر قرار است .بر اساس طرحهاي دوربورد شرکت لازم آماده که چند ايستگاه اصلي و ثابت فني عملياتي بزرگ و مجهز به منظور پشتيباني و رفع نياز مشتري احداث گردد، که اينکار با موفقيت انجام پذيرقته اس .تعدادي ايستگاههاي عملياتي سيار نيز که اکثرا به منظور عمليات لرزه نگاري و اکتشاف بر قرار شده و پس از پايان عمليات مربوطه بر چيده گرديده است.
دفاتر
آدزس : تهران ، خيابان شهيد بهشتي ، خيابان شهيد سرافراز ، خيابان هفتم ، شماره24


تلفن 3-88737442
دفتر مرکزي
مجتمع آموزش
آدرس : تهران ، خيابان ايرانشهر شمالي ، کوچه شهيد آذرفر ، شماره 2


تلفن 5-88329700
ايستگاههاي عملياتي ثابت
خشکي
دريايي
شيراز
کردان
اهواز
گچساران
بهرگان
خارک
Iran Helicopter Co.
کيش
لاوان